Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR EEN RIT IN 2016

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere RIT. Tenzij van deze voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Als een of meer bepalingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
 3. Als wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de voorwaarden niet van toepassing zijn. Of dat wij in andere gevallen naleving van deze voorwaarden niet meer kunnen verlangen.
  UITVOERING VAN DE RIT
 4. De uitvoering van een RIT zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap plaatsvinden. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waar wij om vragen en die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de RIT, tijdig aan ons worden verstrekt. Zo niet, dan wordt de uitvoering van de RIT opgeschort. De uitvoeringstermijn begint nadat de opdrachtgever alle gegevens ter beschikking heeft gesteld.
  TUSSENTIJDSE AANPASSING VAN DE RIT
 6. Als de overeengekomen RIT op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor de prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, start de uitvoering van de RIT nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, zoals de startdatum van de uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  BEEINDIGING OF OPSCHORTING VAN DE RIT
 8. De uitvoering van een RIT wordt opgeschort of de overeenkomst ontbonden, als:
  a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  b. na het sluiten van de overeenkomst duidelijk is of wordt dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  c. door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities wordt nagekomen,
  d. zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wordt of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 9. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals overeengekomen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, kunnen wij de overeenkomst per direct ontbinden zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ons vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze vorderingen op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 11. Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  OVERMACHT
 12. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als wij gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
 13. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed hebben, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
 14. Wij schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 15. Voorzoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht onze verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of kunnen nakomen factureren wij het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  BETALING EN FACTURERING
 16. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 17. Een RIT kan worden uitgevoerd in fasen. En aldus afzonderlijk gefactureerd.
 18. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 19. Wij mogen de door opdrachtgever gedane betalingen in eerste laten strekken tot mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 20. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ons verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 21. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.
  AANSPRAKELIJKHEID
 22. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 23. Indien wij aansprakelijk zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 24. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 25. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.
  VRIJWARING
 26. De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ons toerekenbaar is.
 27. Als wij door derden worden aangesproken is de opdrachtgever gehouden ons, zowel buiten als in rechte, bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Blijft de opdrachtgever in gebreke in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan onze zijde en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
 28. Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Wij hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan onze zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
  TOEPASSELIJK RECHT
 29. Op iedere RIT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.